Close

Lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về đoàn viên, thanh niên

Lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về đoàn viên, thanh niên

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tt, mi vic đu hăng hái xung phong, không ngi khó khăn, có chí tiến th. Đng cn phi chăm lo giáo dc đo đc cách mng cho h, đào to h thành nhng ngưi tha kế xây dng ch nghĩa xã hi va ‘hng’ va ‘chuyên’”.

(Di chúc ca Ch tch H Chí Minh)

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“… Lc lưng thanh niên xung phong đã thc s đem tinh thn “xung phong” mà Bác H dy, xung phong trên các chiến trưng, góp phn cùng quân đi lp nên nhng chiến công oanh lit và cùng xây đp nên truyn thng v vang ca quân đi nhân dân Vit Nam anh hùng. Tôi luôn coi Thanh niên xung phong như b đi, vì trong phm cht ca Thanh niên xung phong có phm cht ca B đi C H”.

(Võ Nguyên Giáp: Tư tưng H Chí Minh v Thanh niên xung phong, Nxb. Chính tr Quc gia S tht, Hà Ni, 2017, tr. 15.)

3. Tổng Bí thư Lê Duẩn

“Thanh niên phi lao đng gii và phi có lòng thương yêu giúp đ ln nhau. Có đu tranh, có lao đng mi có tình thương đúng đn. Có tình thương đúng đn thì s đu tranh kiên cưng, lao đng sáng to. Tình thương, lao đng và đu tranh không chp nhn s di trá, la gt, ích k và bóc lt. Cũng t đó trí tu s sáng ra, sc lc mi ngưi thêm mnh đ cng hiến đưc nhiu nht cho T quc vĩ đi và thi đi v vang ca chúng ta”.

  Cấu tạo bộ phận sinh dục nữ và cách tìm kích thích Điểm G

(Nói chuyn lúc thăm

Thanh niên Xung phong nhân dp k nim Quc khánh 2/9/1976 ti nông trưng

Lê Minh Xuân- TPHCM).

4. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

“Ngưi thanh niên mi không ch biết lao đng có năng sut, có cht lưng, có hiu qu, hc gii… mà còn phi biết sng đp, tc là to ra mt xã hi đp. Trong xã hi xã hi ch nghĩa, mi quan h gia ngưi và ngưi đưc xây dng trên cơ s bình đng, tôn trng ln nhau và theo đo lý ‘mi ngưi vì mi ngưi, mi ngưi vì mi ngưi’”.

(Phát biu ti Đi hi Đi biu Đoàn TNCS H Chí Minh TPHCM ln th III, năm 1984).

“Mi thanh niên hãy sng nhng ngày đp nht, hãy bt tay vào nhng công vic bình thưng hàng ngày nhưng có ích cho đi”.

(Phát biu ti Đi hi Đoàn

toàn quc ln th V, năm 1987).

5. Thủ Tướng Võ Văn Kiệt

“…Không ai chn ca đ sinh ra. Đi vi mi ngưi tr tui đang bưc vào đi, chúng ta nhìn h như nhau, cùng là nhng ngưi ch tương lai ca Thành ph. Xã hi mun tui thanh xuân không mc cm và rt thanh thn trong tâm hn. Không phân bit đi x trên con đưng đi ti… Xã hi phi đi x công bng vi tt c lp ngưi tr đi lên vi xã hi này, ai ai cũng có nghĩa v và quyn li như nhau. Vì li ích ca toàn xã hi, chúng ta ly thc tâm, thc hc, thc tài làm tiêu chun, không đ quá kh ràng buc tương lai mà hn chế chí tiến th và hoài bão cng hiến ca mi ngưi tr tui”.

  Vietcombank phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 4.000 tỷ đồng

(Phát biu ti Đi hi

Đoàn TNCS H Chí Minh ca TPHCM tháng 7/1977).

6. Tổng Bí thư Đỗ Mười

“Tôi nh mãi li Bác H nói, thanh niên là đi quân xung phong, đâu khó có thanh niên. Bây gi cũng đang có nhiu cái khó, mong rng thanh niên là đi quân xung kích vưt qua khó khăn, nht là v kinh tế.

Tôi đ ngh các đng chí thanh niên, sinh viên phi là đi quân xung kích, phn đu vưt qua khó khăn v kinh tế. Kinh tế phát trin thì giáo dc mi phát trin đưc, mi nâng cao trình đ ca thanh niên, gii quyết vic làm cho thanh niên đưc.

Vic làm cho thanh niên là vn đ ln. Nếu không có vic làm, thanh niên tht nghip thì phc tp. Tôi lo nht là vic làm cho thanh niên. Trưc hết thanh niên phi có vic làm đ cng hiến”.

(Trò chuyn vi lãnh đo T.Ư Đoàn khi đến thăm, chúc Tết nguyên Tng Bí thư Đi dp Tết Nguyên đán 2012).

7. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

“Sinh viên là b phn trí tu và ưu tú trong các thế h thanh niên, là nơi kết tinh nhiu tài năng sáng to, là ngun lao đng có hc vn cao, có chuyên môn sâu và đi b phn sinh viên s tr thành ngưi trí thc ca đt nưc. Đng, Nhà nưc và nhân dân vô cùng tin cy lp sinh viên ngày nay là lc lưng kế tc và phát huy ngun lc trí tu vô cùng quý giá ca dân tc ta”.

  Top 4 mẫu Phiếu khảo sát chuẩn, được dùng nhiều nhất

(Phát biu ti Đi hi đi biu toàn quc ln th VI Hi Sinh viên Vit Nam tháng 11/1998).

8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đng, Nhà nưc và nhân dân luôn đt nim tin sâu sc vào thế h tr. Vi đc tính tr trung, sôi ni, năng đng, sáng to, sc sôi nhit huyết, thanh niên Vit Nam đã và đang chng t vai trò là rưng ct ca nưc nhà, ch nhân tương lai ca đt nưc, là lc lưng xung kích trong xây dng và bo v T quc, mt trong nhng nhân t quyết đnh s thành công ca s nghip công nghip hoá, hin đi hoá đt nưc và hi nhp quc tế.

(Phát biu ti Đi hi Đoàn toàn quc ln th XI, ngày 11/12/2017)